ESTILO FABULOSA

Algemene Voorwaarden

ESTILO FABULOSA

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
ESTILO FABULOSA
Estilo Fabulosa is een creatieve onderneming die garant staat voor het leveren van kwaliteitsproducten, waarop een scherpe controle wordt uitgevoerd/uitgeoefend. Zowel op de materialen als de beoogde creatie/ontwerp van gecreëerde werken van Estilo Fabulosa. Elk af te leveren /product/object/creatie zal zich in goede staat bevinden voor of op de afleverdatum. Na de overhandiging van het product/object/creatie is Estilo Fabulosa niet meer aansprakelijk voor schade/ongeregeldheid aan of door het geleverde product/object/creatie.
Artikel 1 – Algemeen:
1.1 Estilo Fabulosa is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend worden aangeduid met “Estilo Fabulosa” respectievelijk met “wij” of “ons”.
1.2 Onder afnemer c.q. opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt c.q. degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan. Hierna te noemen “Opdrachtgever”.
1.3 Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de tussen Estilo Fabulosa en opdrachtgever, al dan niet op basis van een offerte van Estilo Fabulosa, tot stand gekomen overeenkomst.
1.4 Onder Creaties wordt verstaan alle door Estilo Fabulosa uitgevoerde creatieve werkzaamheden waarbij de door Estilo Fabulosa ontwikkelde concepten van sfeerbeleving in decoratieve sfeerbeelden worden uitgewerkt, respectievelijk zaken die op basis van een overeenkomst met toepassing van algemene voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever worden gecreëerd en/of aan de opdrachtgever worden geleverd.
1.5 De aanduidingen die in deze voorwaarden boven ieder artikel zijn geplaatst, hebben uitsluitend een classificatiefunctie. Aan deze aanduidingen mag geen juridische betekenis worden gehecht.
Artikel 2 –Toepasselijkheid:
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle opdrachten aan ons, alsmede van alle met ons gesloten Overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.
2.2 Naast deze volledige versie van deze voorwaarden wordt ten aanzien van de overeenkomst die met de opdrachtgever wordt gesloten tevens een uittreksel van deze voorwaarden gehanteerd. De toepasselijkheid en het hanteren van het uittreksel van deze voorwaarden laten de toepasselijkheid van deze volledige versie van de voorwaarden op de overeenkomst onverlet.
2.3 Verwijzing door de opdrachtgever naar door hem/haar gehanteerde (inkoop-)voorwaarden wordt door ons bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
2.5 Afwijkingen en-of aanvullingen op de opdracht door opdrachtgever worden door ons slechts aanvaard indien deze aan ons schriftelijk zijn kenbaar gemaakt en door ons voor akkoord zijn bevonden.
2.6 Voor de uitvoering van al onze aanbiedingen (inclusief eventuele bijlagen), van alle opdrachten aan ons, alsmede van alle met ons gesloten overeenkomsten en van alle overige, waaronder in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen kan Estilo Fabulosa gebruik maken van derden, indien zulks door ons noodzakelijk wordt geacht.
2.7 Wij hebben het recht voorafgaand naar het doel en de locatie van de opdracht te informeren. Wij behouden ons het recht voor een opdracht te weigeren.
Artikel 3 – Offertes:
3.1 Al door ons in opdracht en/of voor rekening van de opdrachtgever uitgebrachte offertes (inclusief bijlagen, documentatie, afbeeldingen etc.) worden mondeling of schriftelijk uitgebracht en zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding is voor alle offertes 14 dagen, tenzij in de offerte zelf anders is aangegeven. Na ommekomst van de voornoemde termijn van 14 dagen vervalt het aanbod. Ingeval van aanvaarding van een offerte dient deze minimaal tien dagen voor de uitvoering van de opdracht door Estilo Fabulosa zijn ontvangen.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het huidige prijspeil, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
3.3 Al onze offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.4 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als voorbeeld of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend.
Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst:
4.1 In geval door ons een vrijblijvend aanbod wordt gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat ons aanbod door de opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk wordt aanvaard.
4.2 Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de opdrachtgever en als verwerping van ons voorgaande aanbod, ook indien slechts sprake is van een marginale afwijking op ondergeschikte punten. Op dit nieuwe aanbod van de opdrachtgever zijn eveneens deze verkoopvoorwaarden van toepassing.
4.3 Indien de opdrachtgever een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden, danwel wanneer wij aan uitvoering van de opdracht zijn begonnen.
Artikel 5 – Creatieve eisen, modellen e.d.:
5.1 Schrijffouten, typefouten of administratieve vergissingen mogen door ons te allen tijde worden hersteld. De in onze aanbiedingen, folders, presentatiemateriaal, gidsen, catalogi, circulaires, displays, modellen en dergelijke vermelde maten, gewichten, technische gegevens, inhoudsopgaven en omschrijvingen, al dan niet met de daarin weergegeven afbeeldingen, zijn niet strikt bindend, doch gelden slechts bij benadering.
5.2 Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor op enig moment, hetzij vóór of na het plaatsen van een order, tot het aanbrengen van redelijke wijzigingen betreffende enige beschrijving, prijs, omvang of nadere specificatie, als bedoeld in lid 1 van dit artikel bedoelde bescheiden. Door het plaatsen van de order verklaart de opdrachtgever zich op voorhand akkoord met deze wijzigingen. Slechts in geval de creaties ten gevolge van deze afwijkingen wezenlijk van de overeengekomen concepten afwijken, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft deze mogelijkheid tot ontbinding op het moment van oplevering van de creatie door Estilo Fabulosa.
5.3 Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat wij gehouden en gerechtigd zijn, zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving aan de opdrachtgever, producten te leveren die ontworpen zijn en waarvan eventuele specificaties zijn aangepast, teneinde te voldoen aan de door betrokken overheidsinstanties neergelegde (veiligheids)voorschriften of normen. Indien de door ons uit te werken en/of te leveren creaties in het buitenland worden geleverd en/of gebruikt, dienen de daaraan op basis van wettelijke bepalingen van de overheid c.q. op dat moment verplicht in beeld zijnde instanties van het betreffende land gestelde eisen of normen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld.
5.4 Ook alle andere eisen die door de opdrachtgever aan de creaties worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de opdrachtgever nadrukkelijk te worden vermeld.
5.5 Indien de opdrachtgever geen eisen stelt anders dan die schriftelijk vooraf zijn weergegeven, is Estilo Fabulosa geheel vrij in het ontwerp en productie van haar creaties.
5.6 Estilo Fabulosa heeft te allen tijde het recht om van haar creaties schetsen, tekeningen, foto’s en dergelijke te maken.
Artikel 6 – Prijzen:
6.1 Wij werken niet met vaste prijzen, doch hanteren onze eigen netto prijzen, welke gelden op de dag van totstandkoming van de overeenkomst c.q. de aanbieding. Onze prijzen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze aanbiedingen geldende groothandel/fabriek/toeleveranciers-prijzen, materiaalprijzen en dergelijke, ook wel te noemen kostprijzen.
6.2 Indien na de offerte onze prijslijsten worden bijgesteld komt de overeenkomst tot stand volgens de laatstgenoemde prijslijst.
6.3 Indien na de datum van aanbieding c.q. offerte wijzigingen in de productiefactoren
plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de prijzen van onderdelen, de lonen, de sociale lasten, de belastingen, de prijzen van onderdelen, de vrachtprijzen, vervoerskosten of assurantiepremies een verhoging ondergaan, daaronder begrepen de prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van wijziging van één of meer van deze genoemde factoren onze marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen wij steeds de prijzen daaraan aanpassen en deze wijzigingen doorberekenen.
6.4 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten; behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen. Deze belasting zal apart aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voorts behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de voornoemde overige kosten apart aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 Indien tengevolge van een gewijzigde opdracht van de opdrachtgever vertragingskosten of andere kosten ontstaan, dan wel dergelijke kosten ontstaan tengevolge van een fout van de opdrachtgever, dan zullen wij, op de voet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, gerechtigd zijn de prijs aan te passen.
6.6 Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de opdrachtgever, verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.7 Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons in rekening gebracht.
6.8 Verzuim van de opdrachtgever maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden zijn. Gedurende het verzuim van de opdrachtgever is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in verzuim is, worden door ons in rekening gebracht.
6.9 Kosten van in- en uitlading en/of opslag en/of vervoer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij zulks schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 7 – Levering:
7.1 De door ons opgegeven afleverings- en opleveringstijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Afgegeven opleveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering of oplevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
7.2 Tenzij anders overeengekomen geschiedt aflevering c.q. oplevering af franco aan het opgegeven adres, op door ons vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de opdrachtgever tijdig zullen worden opgegeven dan wel wanneer de creaties of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander te onzer beoordeling, ter oplevering gereed zijn en wij de opdrachtgever daarvan in kennis hebben gesteld.
7.3 Het is ons uitdrukkelijk toegestaan de creaties in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de creatie in gedeelten worden geleverd, zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.4 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door ons bestelde voorraden en/of materialen.
7.5 Kleine afwijkingen van de tekeningen, schetsen of modellen, zoals gespecificeerd in artikel 5.3, zijn toelaatbaar en wij hebben het recht de creaties met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de opdrachtgever te leveren.
7.6 De levertijd gaat in nadat wij de opdracht schriftelijk hebben aangenomen, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in ons bezit zijn en de opdrachtgever ons bovendien, in overeenstemming met ons, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming van een opdracht betaling in termijnen is overeengekomen, en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de oplevering niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
7.7 De opdrachtgever is uitdrukkelijk verplicht de aflevering of oplevering van een creatie te aanvaarden, op het moment dat deze door ons bij de opdrachtgever is bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking wordt gesteld.
7.8 Indien de opdrachtgever de aanvaarding van de creatie weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (op)levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
7.9 Het risico van de staat en hoedanigheid van de creatie gaat over op de opdrachtgever op het moment van aflevering/oplevering, ook al is de eigendom van de zaak niet overgedragen. Het risico gaat derhalve over zodra de creaties ons atelier of werkplaats/magazijn (danwel bij levering op aanvoer door derden) hebben verlaten, danwel indien door ons de opdrachtgever op de hoogte is gebracht van het feit dat de creaties voor verzending klaarstaan en vervolgens daaromtrent geen nadere instructie of adequate instructie van de zijde van de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever is verplicht na de ontvangst van de producten alle nodige zorgplicht ten aanzien van het geleverde te betrachten en hierover als een goed huisvader te waken. Eventuele opslag zal worden geregeld in afwachting van adequate instructies van de opdrachtgever.
7.10 De opslag zal, indien dit volgens ons noodzakelijk is, voor rekening en risico van de opdrachtgever plaatsvinden. Voor schade ten gevolge van overschrijding van de af-/opleveringstermijnen zijn wij niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever dus nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is geweest van opzet of grove schuld onzerzijds, of tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
7.11 In geval wij aansprakelijk zouden zijn wegens overschrijding van de af-/opleveringstermijn, zijn wij nimmer voor meer aansprakelijk dan de directe schade tot een bedrag dat door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd had behoren te zijn. In geen geval echter zal de aansprakelijkheid een groter bedrag belopen dan de factuurwaarde van de opdracht/levering.
7.12 Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
7.13 Verlenging van de af-/opleveringstijd kan op verzoek van de opdrachtgever slechts geschieden met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Eventueel voor ons uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.14 Internationale bezorging. Indien opdrachtgever producten van Estilo Fabulosa bestelt binnen of buiten de E.U. kan het zijn dat opdrachtgever douane heffingen of invoerrechten of andere kosten dient te betalen. Estilo Fabulosa heeft geen inzicht in deze kosten en kan daar ook niet op aangesproken worden, en kan ook niet mededelen, in welke vorm dan ook, hoeveel deze bedragen. Opdrachtgever dient aan alle wet- en regelgeving van het land waar de goederen naar toe gezonden worden te voldoen. Verantwoordelijkheid voor betaling en of naleving van deze heffingen liggen bij de opdrachtgever.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud:
8.1 Dadelijk nadat de creaties, of de belangrijkste onderdelen daarvan, één en ander te onzer beoordeling, als geleverd gelden in de zin van artikel 7, draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze creaties voor de opdrachtgever of voor derden, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 12 van deze voorwaarden, mocht ontstaan.
8.2 Alle door ons af-/opgeleverde zaken welke niet aan opdrachtgever zijn verkocht blijven te allen tijde ons eigendom. Tenzij anders overeengekomen wordt de eigendom van verhuurde zaken nimmer aan opdrachtgever overgedragen.
Opdrachtgever dient dergelijke zaken met de grootste zorgvuldigheid te behandelen. Deze zaken mogen niet aan derden in pand of andersoortige vorm van zekerheid worden verstrekt. Opdrachtgever dient de kosten verbandhoudende met het herstel van schade of vervanging aan Estilo Fabulosa te vergoeden.
8.3 Met betrekking tot de af-/opgeleverde zaken die aan opdrachtgever zijn verkocht geldt dat de eigendom daarvan bij Estilo Fabulosa blijft rusten totdat de opdrachtgever alle verplichtingen die verband houden met en/of voortvloeien uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan.
8.4 Ten aanzien van de creaties bestaat de mogelijkheid dat hiervan bepaalde zaken/onderdelen door opdrachtgever worden gekocht. Partijen dienen hieromtrent vooraf middels opdrachtbevestiging schriftelijke overeenstemming te hebben bereikt, waarvan in de geaccordeerde offerte zal dienen te blijken. De eigendom van de creaties of van (onder)delen daarvan gaan in dit verband derhalve pas eerst op de opdrachtgever over indien deze hem zijn verkocht en zodra hij al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan ons verschuldigd is terzake van de door ons verrichte en/of nog te verrichten af-/opleveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.
8.5 De door ons geleverde creaties zullen bij de opdrachtgever met de grootste zorg worden behandeld en bewaard. Indien ingeval van huur of ter beschikkingstelling anderszins de creaties of onderdelen daarvan na afloop van een evenement weer aan ons dienen te worden geretourneerd, is opdrachtgever verantwoordelijk voor schade aan de creaties indien deze, ten tijde dat deze in de macht van opdrachtgever verkeerde, is ontstaan. Opdrachtgever dient als zodanig de waarde van de beschadigde of te vervangen onderdelen aan ons te vergoeden. Indien met het herstel uren zijn gemoeid dienen de kosten van deze herstel-uren door opdrachtgever separaat te worden vergoed.
De opdrachtgever is tevens verplicht onze creaties deugdelijk en geïndividualiseerd te bewaren, zodat onze eigendomspositie eenvoudig kan worden vastgesteld. Mocht de opdrachtgever ondanks het bepaalde in dit artikel de aan hem geleverde creaties reeds hebben afgebroken, dan is hij gehouden, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, op eerste verzoek van ons de creaties aan ons te retourneren. Estilo Fabulosa heeft het recht om lopende een evenement, danwel voorafgaand aan een evenement, de creaties onder zich te houden of terug te halen indien zij vrees heeft voor de niet betaling van haar facturen of vrees heeft op verlies of beschadiging van haar goederen en/of naam.
8.6 De opdrachtgever is niet bevoegd de creaties of onderdelen daarvan te verpanden of hier enig ander (beperkt) (zekerheids-) recht op te vestigen. Het is opdrachtgever verboden de creaties of onderdelen daarvan aan derden uit te lenen.
8.7 In geval ten gevolge van handelen van de opdrachtgever of van voor zijn rekening en risico handelende, sprake is van een andere wijze van zogenaamde originaire rechtsverkrijging, zoals natrekking of vermenging, ten behoeve van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever op het moment van dergelijke originaire rechtsverkrijging aan ons de alsdan nieuw gevormde zaak in eigendom tot zekerheid overdragen voor al hetgeen wij, uit welke hoofde ook, van hem te vorderen hebben, en zal hij de zaak voor ons gaan houden. In geval het bovenstaande niet mogelijk is ten gevolge van een eerdere eigendomsoverdracht tot zekerheid bij voorbaat, dan zal de opdrachtgever onder opschortende voorwaarde dat dit eerdere recht op de nieuwe zaak vervallen is, aan ons de zekerheidseigendom als hierboven bedoeld overdragen.
8.8 De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening de creaties of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarde te verzekeren tegen de risico’s van diefstal, verlies, beschadiging, brand-, storm- en waterschade, in dier voege dat in de betreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op de eigendommen van derden, hetzij laatstbedoelden bij het aangaan van de verzekering belanghebbenden zijn, hetzij gedurende de loop der verzekering belanghebbenden zullen worden. Eventuele schade als gevolg van voornoemde gebeurtenissen worden opdrachtgever tegen vervangingswaarde in rekening gebracht. Materialen die aan opdrachtgever worden verhuurd vallen zodra deze in de macht verkeren van opdrachtgever volledig onder de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde. Het is de opdrachtgever niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekerings- maatschappij uit hoofde van de hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbend op de hierboven bedoelde creaties, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
8.9 Uitkeringen terzake van schade en verlies van de hierboven bedoelde creaties of onderdelen daarvan treden in de plaats van de betrokken creaties. De opdrachtgever is gehouden de terzake gedane verzekeringsuitkeringen ten behoeve van ons in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op eerste verzoek aan ons te betalen.
Artikel 9 – Betaling:
9.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden zonder enige korting en/of aftrek en/of schuldvergelijking. Estilo Fabulosa is gerechtigd voor de af-/oplevering tot 100% aanbetaling van de factuur te verlangen. De facturen zijn betaalbaar door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening van Estilo Fabulosa zoals door ons vermeld op de aan de opdrachtgever toegezonden factuur.
9.2 Creaties die op verzoek van de opdrachtgever gecreëerd dienen te worden, zal Estilo Fabulosa minimaal 70% aanbetaling verlangen alvorens de opdracht tot het creëren van het product zal plaatsvinden.
9.3 Bij producten die specifiek, of op verzoek, besteld moeten worden zal een aanbetaling van minimaal 50% gelden. Er zal nimmer een bestelling in behandeling genomen worden voordien de gestelde aanbetaling is bijgeschreven op de rekening van Estilo Fabulosa.
9.4 Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat in andere valuta wordt betaald. Ingeval de afrekening niet in Euro wordt gefactureerd, zal de op het contract en de factuur vermelde berekening/afrekening berekend zijn op basis van de specifiek gehanteerde wisselkoers. Koerswijzigingen na het opstellen van de factuur doch voor de eigenlijke betaling van de factuur door de opdrachtgever, zullen afzonderlijk aan opdrachtgever in rekeningen worden gebracht, zonder dat de opdrachtgever hiertegen enig bezwaar kan laten gelden.
9.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de creatie en/of het niet goed uitvoeren van de opdracht of om welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de opdrachtgever gerechtigd de betaling van maximaal 15% van de betreffende creatie op te schorten, totdat het gebrek is hersteld.
9.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
9.7 Indien veranderingen in de opbouw of de afbraak van de creatie invloed heeft op de kosten, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ingeval van de opbouw of afbraak van een creatie wegens uitloop van een evenement, of om redenen van de locatie zelf, later kan aanvangen dan gepland dan zullen deze kosten bij opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10. 1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade en dus nimmer gehouden tot vergoeding van schade, kosten, middellijk of onmiddellijk, van welke aard dan ook, bij de opdrachtgever en/of derden, ontstaan tengevolge van eventuele gebreken in de door ons geleverde creaties, te late af-/oplevering van deze creaties als gevolg van onregelmatigheden aan de zijde van derden of opdrachtgever, of het (deels)verloren gaan ervan, de handelingen en adviezen van derden op wie eventueel een beroep wordt gedaan bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de hiervoor bedoelde schade is te wijten aan opzet of daarmee gelijk staande grove schuld aan onze zijde of aan de zijde van onze ondergeschikten, die overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructie hebben gehandeld of de schade een gevolg is van dwingend rechtelijke productenaansprakelijkheid. Alsdan zijn wij voor nimmer meer aansprakelijk dan de directe schade, voor zover deze door ons verzekerd is, althans naar verkeersopvattingen verzekerd behoort te zijn.
10.2 Terzake van aanspraken gebaseerd op de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid zijn wij nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van aanspraken van derden, eigen personeelsleden daaronder begrepen, naar aanleiding van schade van welke aard dan ook, als veroorzaakt door producten van derden, die door ons geleverd worden in het kader van ons bedrijf.
10.3 Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek zullen wij de identiteit van onze leverancier aan een benadeelde mededelen.
10.4 Het in de vorige zin bepaalde geldt evenzeer voor materialen van derden die door ons op een andere wijze in het verkeer zijn gebracht. De opdrachtgever zal ons terzake vrijwaren op dezelfde wijze als hierna in de artikelen 10.8 t/m 10.10 nader omschreven.
10.5 Voor door ons zelf vervaardigde creaties alsmede ten aanzien van de in onze creaties verwerkte materialen ten aanzien waarvan wij ingevolge de wettelijke bepalingen aangaande productenaansprakelijkheid als “producent” worden beschouwd, zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien schade aan de opdrachtgever en/of derden is toegebracht tijdens het gebruik/toepassing van de creatie op een normale wijze, conform de door ons terzake verschafte instructies.
De opdrachtgever is verplicht de bij hem ingediende aanspraken van derden terstond door te geleiden aan ons en zich te onthouden van iedere toezegging aangaande schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd, alvorens te beslissen of te doen beslissen over toekenning van enige schadevergoeding zelf, een volledige beschrijving te verlangen van het gebruik, de toepassing en de feiten die tot de schade aanleiding hebben gegeven.
10.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (ook niet ingeval van producten aansprakelijkheid).
10.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade (ook niet in geval van producten aansprakelijkheid).
10.8 De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met de creatie danwel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade hoe en in welke vorm ook, voor zover deze verder gaan dan de aansprakelijkheid van ons jegens de opdrachtgever ingevolge het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
10.9 De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken van hem/haar en derden veroorzaakt door een gebrek in onze creatie, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de opdrachtgever of van zijn ondergeschikten, waaronder begrepen het vervaardigen door ons van creaties conform de instructies van de opdrachtgever.
10.10 De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten en schade, die voor ons ontstaan door het instellen door derden van een vordering op ons terzake van enig feit, waarvoor wij ingevolge deze bepaling en deze voorwaarden niet aansprakelijk zijn. De kosten, aan juridische en overige bijstand die wij moeten maken terzake van de hierboven bedoelde schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, etc. worden geacht minstens 15% van het geclaimde schadebedrag te bedragen en dienen door de opdrachtgever op eerste verzoek van ons aan ons te worden betaald, onverminderd ons recht om de reëel gemaakte kosten na specificatie aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 11 – Gebreken, klachten; klachttermijn:
11.1 Klachten met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 8 dagen na de verzenddatum van de factuur, met vermelding van de factuurdatum en het factuurnummer, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht.
11.2 De opdrachtgever dient de creaties onmiddellijk na de vervaardiging en/of af-/ oplevering te (laten) onderzoeken op gebreken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het vervaardigde en/of geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste creatie is vervaardigd en/of is af-/opgeleverd;
– of de kwaliteit en de maatvoering van de creatie overeenstemmen met hetgeen partijen terzake zijn overeengekomen;
11.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de opdrachtgever deze onmiddellijk aan ons, per e-mail of telefonisch of met aangetekend schrijven, te melden. Eventuele beschadigingen aan materialen, de eventuele verpakking daarvan, dienen bij oplevering op de opleveringsbon of het eventuele transportdocument van de vervoerder te worden vastgesteld. Indien de opdrachtgever dit niet doet wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben aanvaard en goedgekeurd, en vervalt voor ons onmiddellijk elke garantie of aansprakelijkheid ten aanzien van bedoelde beschadigingen.
11.4 Ook indien de opdrachtgever op basis van dit artikel tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ons worden geretourneerd.
11.5 Klachten over slechte dienstverlening door ons of door ons, voor de uitvoering, ingeschakelde derden moeten onmiddellijk per telefax met verzendbewijs en per aangetekend schrijven aan ons te worden gemeld.
Artikel 12 – Overmacht:
12.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien wij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.
12.2 Onder een situatie van overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee wij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, hinder van brand, storm en water, aardbeving, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraagde levering van materialen of andere belangrijke onderdelen, het niet tijdig verlenen van een officiële vergunning, vertraging van het vervoer en andere storingen in/voor ons bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan wij afhankelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.
12.3 Ingeval van overmacht hebben wij het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
12.4 Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever.
12.5 Na annulering van de overeenkomst hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever daardoor is gebaat.
Artikel 13 – Ontbinding, opschorting en opzeggen overeenkomst:
13.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht als bedoeld in artikel 12 worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zodat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
13.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, het aanbieden van een onderhands akkoord ter schuldsanering, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, dadelijk en ineens opeisbaar.
13.3 Indien wij ten gevolge van het gestelde in lid twee van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zullen wij de afgewerkte, in bewerking zijnde en overige in de prijs inbegrepen materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever opslaan en zal de opdrachtgever ons de contractuele prijs betalen, verminderd met de in de prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen.
13.4 Indien wij ten gevolge van het gestelde in de leden één en twee van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbinden, hebben wij het recht van de opdrachtgever te verlangen, dat hij de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tegen betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan wij te onzer keuze de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever zullen opslaan, dan wel verkopen.
13.5 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van ons voorafgaande zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
13.6 Weigering van de opdrachtgever de verlangde voorafgaande zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.7 De opdrachtgever verplicht zich om op ons eerste schriftelijke verzoek volledige inzage te verschaffen omtrent zijn kredietwaardigheid aan de hand van door een registeraccountant opgestelde stukken, bij gebreke waarvan wij het recht hebben de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.9 Indien een overeenkomst van onbepaalde duur wordt aangegaan, kan de opdrachtgever op elk ogenblik de overeenkomst opzeggen mits een redelijke opzegtermijn van tenminste een maand wordt gehanteerd en wij hiervan middels een aangetekend schrijven in kennis worden gesteld.
13.10 Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde duur zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, bij gebreke van opzegging door de opdrachtgever middels een aangetekend schrijven aan ons, ten minste een maand voor de vervaldatum.
Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten; geheimhouding:
14.1 Het is opdrachtgever verboden zonder onze schriftelijke toestemming veranderingen in de af-/opgeleverde creaties aan te brengen.
14.2 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij exclusief alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op al onze ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s (digitale)dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, modellen, brochures, etc. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de creaties, danwel van de aanzetten daartoe, is verboden.
14.3. Estilo Fabulosa behoudt het recht om de af-/opgeleverde creaties voor eigen doeleinden te fotograferen. Indien opdrachtgever deze creaties wil laten fotograferen, anders dan voor eigen publiciteit, dan dient dit met Estilo Fabulosa op voorhand te worden kortgesloten. Estilo Fabulosa behoudt zich het recht voor haar naamsvermelding (NAW) op of nabij de creatie te plaatsen.
14.4 De in sub lid 1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden ter commerciële beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
14.5 De door ons vervaardigde creaties mogen door de opdrachtgever enkel worden gebruikt om het door hem opgedragen sfeerbeeld te zijner behoeve te ondersteunen.
14.6 De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
Artikel 15 – Informatie:
15.1 Opgave door ons van gegevens en/of afmetingen en voorts afbeeldingen, tekeningen en modellen gelden slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk vermeld.
15.2 Indien de opdrachtgever aan ons informatie verstrekt met de bedoeling daarmee de inhoud van de overeenkomst te wijzigen, danwel daarmee de verlangde en/of opgedragen specificaties van de opdracht en/of de creatie te wijzigen, dan kan dit enkel middels een schriftelijke opgave geschieden waarvan de ontvangst door ons, door de opdrachtgever dient te worden bewezen en waarvan vaststaat dat wij de wijzigingen schriftelijk hebben aanvaard.
Artikel 16 – Onredelijk bezwarende bedingen:
Mocht in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Artikel 17 – Kosten:
17.1 De opdrachtgever is aan ons buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die wij maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de opdrachtgever te vorderen, dan wel aangesproken door de opdrachtgever, ons te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte door ons verweer is gevoerd.
17.2 Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra wij hiervoor de bijstand van een derde hebben moeten inroepen.
Artikel 18 – Wijziging voorwaarden:
Wij zijn te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.